Skemalægning

Skemalægning

Skolelederen skal fremlægge det kommende skoleårs skemaer for skolebestyrelsen, så skolebestyrelsen kan udtale sig om det

Med en ændring af folkeskoleloven, vedtaget i Folketinget februar 2017, blev det pålagt skolelederen af fremlægge det kommende års skemaer. Det er § 45, stk. 4, der siger:

”I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom.”

Hensigten er at inddrage skolebestyrelsen i fastlæggelsen af elevernes skemaer, herunder inden for hvilket tidsrum skoledagen normalt skal afvikles på de enkelte klassetrin.

I forliget om folkeskolereformen hedder det, at skoledagen skal ville vare til kl. 14 i indskolingen, kl. 14.30 på mellemtrinnet og kl. 15 i udskolingen.

Skolebestyrelsen har – foruden gennem udtalelsen om det kommende års skemaer – også indflydelse på skemalægningen med fastsættelsen af princippet for undervisningens organisering – herunder om elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin og skoledagens længde, jævnfør folkeskolelovens § 44, stk. 2, nr. 1.

Kommunalbestyrelsen og skolens leder er ikke forpligtet til at følge skolebestyrelsens udtalelse. Der er alene tale om, at skolebestyrelsen skal høres, og det er i sidste ende skolelederen, der under ansvar over for kommunalbestyrelsen har ansvaret for skemaerne. Men af hensyn til den lokale medindflydelse er det hensigtsmæssigt, at elevernes skemaer tilrettelægges på en måde, der i videst muligt omfang har opbakning fra skolebestyrelsen.

I de tilfælde, hvor en skole har skiftende skemaer, som fastlægges i løbende i løbet af skoleåret, og det derfor ikke er muligt at forelægge skemaerne i forbindelse med det kommende skoleårs planlægning, skal skolens leder forelægge rammerne for, hvordan de skiftende skemaer fastlægges for skolebestyrelsen. Det kan for eksempel være rammer for, inden for hvilket tidsrum undervisningen vil blive placeret, rammer for hvordan undervisning og pauser placeres og rammer for, hvor ofte skemaerne skifter.

Det er lovens hensigt, at skolebestyrelsens udtalelse om skemaerne indgår i planlægningen og fastlæggelsen af skemaerne. Skolebestyrelsens inddragelse bør derfor ske tids nok til, at det kan er muligt. Skolelederen kan fastsætte en frist for skolebestyrelsens udtalelse. En manglende udtalelse kan ikke standse planlægningen af det kommende skoleår og skemalægningen.

Senest opdateret den

14. marts 2017

af

pe

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre