Skolestart

Skolestart

Alle børn skal have en samlet og sammenhængende skolestart.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 1. Et barn kan efter forældrenes anmodning indskrives i folkeskolen fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år., jf folkeskolelovens § 36, stk. 1.

Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.,

Børnehaveklassen er således en del af undervisningen i folkeskolen, men jf. folkeskolelovens § 11 stk. 1 skal undervisningen i børnehaveklassen gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Undervisningsministeren har fastsat mål for undervisningen i børnehaveklassen og for den obligatoriske sprogvurdering i starten af børnehaveklassen,.

Skolen deles i klasser, og den endelige klassedeling skal være på plads senest ved udgangen af børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 25 stk. 2. Det er således muligt at vente med den endelige klassedeling i børnehaveklassen til efter sprogvurderingen og efter, at skolen har lært børnene nærmere at kende.

I henhold til folkeskolelovens § 25 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen efter høring af skolebestyrelsen beslutte, at undervisningen i 0.-3. klasse sker i aldersintegrerede klasser med børn af forskellig skolealder. En beslutning om etablering af aldersintegrerede klasser er en beslutning, der indebærer valg af en mærkbart anderledes pædagogisk tilgang til det at holde skole. En aldersintegreret klasse vil kunne omfatte elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, dvs. at klassen dannes af elever med den skolealder, der normalt ville høre til de klassetrin, der er omfattet af beslutningen. Beslutning i henhold til bestemmelsen skal træffes af kommunalbestyrelsen, dvs. beslutninger underlagt et delegationsforbud.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at etablere såkaldt rullende skolestart, jf. folkeskolelovens § 34 stk. 3, hvor børnene påbegynder skolegangen eksempelvis i forbindelse med deres seksårs fødselsdag og ikke nødvendigvis i forbindelse med skoleårets begyndelse. Det enkelte barn vil dog bevare retten til optagelse i den valgte skole ved skoleårets begyndelse, idet forældrene kan anmode herom, selvom der er truffet beslutning om at etablere rullendeskolestart.

Med rullende skolestart starter børnene i børnehaveklassen på forskellige tidspunkter i løbet af året, og skolen har på denne måde et løbende optag af børn i stedet for en samlet skolestart ved skoleårets begyndelse den 1. august. Rullende skolestart indebærer, at det første skoleår for de seksårige børn i princippet kan strække sig fra seks måneder for de yngste børn til 17-18 måneder for de ældste børn. Når børnene fra starten indgår i aldersintegrerede klasser, der er en betingelse for rullende skolestart, jf. herom ovenfor, skønnes dette ikke at have mærkbare konsekvenser for hverken de yngste eller de ældste børn, idet de første tre-fire skoleår ses som et samlet forløb uden markante overgange fra et klassetrin til det næste. Den pædagogiske hensigt er, at skolestarten på denne måde bliver en individuel oplevelse, hvor det enkelte barn og familien er i centrum.  

Folkeskolelovens § 25, stk. 1 hjemler mulighed for, at man på små skoler og skoleafdelinger kan have klasser, der består af elever fra 0. klasse helt op til 7. klasse.

Med aldersintegrerede klasser efter § 25 stk.3 må undervisningen tage udgangspunkt i, at klasserne er sammensat af elever med varierende skolealder, og der kan ved holddannelse tilrettelægges undervisningssituationer, hvor eleverne er sammen med jævnaldrende.

Se også børnehaveklasse

Find indskrivning til skolestart i de store byer (kommuner) her: 

Skolestart i København 

Skolestart i Aarhus

Skolestart i Odense

Skolestart i Aalborg

Skolestart i Frederiksberg

Skolestart i Esbjerg

Skolestart i Kolding 

Skolestart i Horsens 

Skolestart i Vejle 

Skolestart i Roskilde 

Øvrige kommuner

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre