Specialklasse

Specialklasse

Det er den overordnede regel i folkeskoleloven, at elever skal kunne undervises i normalklasserne, eksempelvis gennem undervisningsdifferentiering, holddannelse m.m.. Hvis dette ikke er muligt, skal specialundervisning foregå efter princippet om mindst muligt indgreb.

Specialundervisning gives derfor om muligt i klassen, i en specialklasserække på egen skole eller om nødvendigt på en anden folkeskole. Inklusion indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen med deres kammerater i den almindelige undervisning med den nødvendige støtte og de nødvendige hjælpemidler. Se inklusion.

I særlige tilfælde oprettes specialskoler. Enkelte af dem er kostskoler, hvis der på landsbasis er meget få elever, der skal have en særlig specialundervisning, eksempelvis blinde.

Ansvaret for den almindelige specialundervisning påhviler kommunen, jf. folkeskolelovens § 20 stk. 2, og den vidtgående specialundervisning er regionernes opgave, jf. folkeskolelovens § 21 stk. 1 og § 20 stk. 3. Se også under specialundervisning.

Før en elev optages i en specialklasse skal der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering fra PPR. På grundlag af denne træffer skolens leder beslutning om elevens fremtidige placering. Er forældrene uenige i denne beslutning kan de inden 4 uger indklage den for Klagenævnet for specialundervisning. Hvis en elev optages i en specialklasse, ophører tilhørsforholdet normalt til den almindelige klasse. Hvis eleven får undervisning både i en almindelig klasse og en specialklasse, skal der tages stilling til, hvilken af klasserne eleven primært hører til i.
For specialklasser eller andre alternativer til specialundervisning fastsættes særlige timeplaner. Der kan også udarbejdes særlige læseplaner for specialklasser.

Nogle elever bliver transporteret langt til en specialklasse. I så fald kan den ugentlige undervisningstid fraviges af hensyn til en befordringsordning, der er fælles for flere klassetrin.

Har en elev i en specialklasse usædvanlig store vanskeligheder i et fag, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven med forældrenes samtykke fritages for undervisning i dette fag, dog ikke i dansk og matematik. Afgørelse herom træffes af skolens leder på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering, Hvis eleven er henvist til vidtgående specialundervisning, jf. folkeskolelovens § 21 stk.1, skal en eventuel fritagelse være indeholdt i det beslutningsgrundlag, som regionen får udarbejdet.

Der gælder særlige regler for timetal i specialklasser på 8.-10. klassetrin.

Elever der modtager vidtgående specialundervisning kan tilbydes undervisning i 12 år. Specialundervisningen varetages af lærere, der gennem særlig uddannelse, praktisk erfaring eller på anden måde har tilegnet sig de fornødne forudsætninger. I børnehaveklasser kan specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand tillige gives af pædagoguddannet personale med tilsvarende forudsætninger.

Se også Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning.

Se også disse opslagsord:

Senest opdateret den

30. maj 2022

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre