Specialpædagogisk bistand

Specialpædagogisk bistand

Specialpædagogisk bistand kan ydes til børn, der kræver særlig hensyntagen eller støtte.

Førskolealderen:

Til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, skal der tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, jf. folkeskolelovens § 4 og  bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Barnets forældre kan anmode om denne bistand i den forvaltning, der har at gøre med børn og unge, eller i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen.

Den specialpædagogiske bistand omfatter:

 1. Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet.
 2. Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet.
 3. Undervisning og træning af barnet, der er tilrettelagt efter dets særlige forudsætninger og behov.

Bistanden tilrettelægges i samråd med forældrene og i fornødent samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen med henblik på samordning med anden pædagogisk, sundhedsmæssig eller social indsats til barnet eller forældrene.

I skolealderen:

Specialpædagogisk bistand kan ydes til børn i grundskolen eller 10. klasse, der kræver særlig hensyntagen eller støtte, jf. folkeskolelovens § 3 stk. 2 og  bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
(Folkeskolens specialundervisning).
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Specialpædagogisk bistand til elever i grundskolen og 10. klasse omfatter:

 1. Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.
 2. Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.
 3. Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.
 4. Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.
 5. Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.
 6. Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

Indstilling om en pædagogisk-psykologisk vurdering afgives gennem skolelederen af klasselæreren, eventuelt på initiativ af elevens øvrige lærere eller andre af skolens medarbejdere med tilknytning til eleven. For elever i børnehaveklassen afgives indstillingen af børnehaveklasselederen.

Efter samråd med forældrene foretager PPR en undersøgelse af barnet. Der kan også inddrages andre specialister, fx fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

Ved valg af formen for den specialpædagogiske bistand er det vigtig at se på, om eleven kan bevare sin tilknytning til normalklassen, eller det vil være bedre for eleven at gå i en specialklasse eller evt. en specialskole. Det er her, at skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle i dens mulighed for at fastsætte principper om specialundervisningens organisering.

Der er politisk fremsat ønske om at begrænse udskillelse af elever fra normalundervisningen, således at højst 4 % af eleverne i folkeskolen ønskes ekskluderet til specialtilbud. Se også: Inklusion

Specialundervisning skal derfor fortrinsvis gives som støtte i den almindelige klasse. Iht. folkeskolelovens § 3, stk. 2 gives der specialundervisning til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer om ugen.

Fra bekendtgørelsen kan listes en række former for specialpædagogisk bistand:

 1. Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning.
 2. Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.
 3. Elevens har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.

Hvis eleven skønnes at have behov for en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning, forelægger skolens leder efter samråd med forældrene forslag herom for kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om henvisning af eleven til specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, jf. folkeskolelovens § 21, stk. 1.

Forældrene kan iht. folkeskolelovens § 51, stk. 3 inden 4 uger efter, at der er truffet beslutning om specialundervisning (eller afvisning af denne) indklage beslutningen for Klagenævnet for specialundervisning. Se også Klage

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre